Serviceavtal

20.8.2020

Hyra

För att kunna hyra produkter via vuokrapuu.fi – webbutik, måste hyrestagaren godkänna följande villkor:

Som hyresvärd fungerar Vuokrapuu Oy (3136744-6). Hyrestagare är den part som hyr produkter och beställer tjänster av hyresvärden alltså av Vuokrapuu Oy. Vuokrapuu Oy hyr ut levande träd samt tillbehör till myndiga personer eller företag i Finland. Hyresvärden äger produkterna. 

Produkterna och tjänsterna beställs och betalas via vuokrapuu.fi – webbtjänster.

Ifall hyrestagaren har beställt transporttjänst, transporteras produkterna till dörren eller dess närhet.

Hyrestagaren bör se till att chauffören har fri tillgång till dörren för leverans under leveransdagen. Hyrestagaren bör vara tillgänglig under leveransdagen.

Hyresvärden strävar till att inom rimliga gränser transportera produkterna till hyrestagaren inom utsatt tid. Hyresvärden är inte ersättningsskyldig för eventuella kostnader som uppstått som följd av förlängda leveranstider.

Ifall hyrestagaren har valt att avhämta produkterna själva, avhämtas produkterna från en förutbestämd plats på en förutbestämd tid. Hyrestagaren bör se till att den egna transportmedlen lämpar sig att transportera de levande träden i upprätt ställning. 

Hyrestagaren godkänner att produkterna till sitt utseende kan avvika något från de produktbilder som presenterats. Ifall storleken på produkten avsevärt skiljer sig från den presenterade bilden, har hyresvärden möjlighet att kompensera en del av den betalda summan.

Hyresgästen bör säkerställa produktens funktion innan ibruktagande. Eftersom produkterna bevattnas med vatten, finns det risk för vattenskador. Hyresgästen bör se till att den bifogade skyddskrukan fungerar genom att testa det i ett lämpligt utrymme ex. badrum. 

Det är förbjudet att hyra eller låna ut produkterna till en tredje part. Produkterna får heller inte föras utomlands.

Ångerrätt

Ångerrätten för hyresavtalet omfattar 14 dagar efter lyckad betalning i webbshoppen. Ifall hyrestagaren upphäver den betalda servicen enligt serviceavtalet, återbördas hela beloppet till hyrestagarens konto. Ifall upphävningen sker efter att transporten till den utsatta adressen redan utförts, ersätts inte utebliven användning av service. 

Anmäl upphävning via e-post (info(at)vuokrapuu.fi / 24h)

Återlämning av produkter

Datum för återlämning av produkter meddelas i samband med betalningen. Produkter som hämtats från hyresvärden, återlämnas senast på utsatt datum. Hyresvärden kompenserar inte för förkortad hyrestid. För försenad återlämning har hyresvärden rätt att uppbära en avgift på 40€.

Vid avhämtning hos hyrestagaren, bör hyrestagaren se till att chauffören har fritt tillträde och själv vara anträffbar. 

Innehållet på den återlämnade produkten bör vara samma som vid mottagande. Produkterna bör behandlas enligt givna anvisningar och vara hela vid återlämning. Ifall skötsel av produkterna försummats har hyresvärden rätt att uppbära en avgift på 50€ för förorsakade utgifter. 

Om produkten går sönder eller försvinner

Ifall produkten går sönder vid normalt samt att alla anvisningar följts faller ansvaret på hyresvärden. I detta fall är hyrestagaren inte ersättningsskyldig. Ifall produkten går sönder när hyrestagaren har försummat skötsel enligt bifogade anvisningar, eller handlar på ett sätt som strider mot allmänna användingsprinciper, är hyrestagaren ersättningsskyldig motsvarande inköpspriset. 

Sådana situationer inkluderar:

  • Över eller underbevattning
  • Skador åsamkade på grenar eller övriga delar antingen avsiktligen eller av misstag
  • Beskärning av träd
  • Överdriven exponering för värme t.ex. från starka lampor, värmeelement eller öppna spisar
  • Användning av snöspray eller andra kemikalier

Hyresvärden bör omedelbart informeras ifall produkten gått sönder eller försvunnit. Hyrestagaren förbinder sig vid godkännandet av hyresavtalet att vårda produkten efter bästa förmåga. Hyrestagaren bör se till att ha tillräcklig information och kunskap att använda produkten utan att skada den. Hyresvärden har rätt att uppbära pant för den uthyrda produkten.

Priser

Priset för en hyrgran är 129€ inklusive frakt. Utan frakt är priset 109€. För andra produkter uppbärs listpris. En exakt tid för uthyrningen meddelas alltid vid beställning. Ifall hyrestagaren inte hämtar sin produkt ersätts inte oanvänd eller förkortad hyrestid.

Betalningsalternativ

Betalningsförmedlingstjänster erbjuds av Checkout Finland (2196606-6) i samråd med finska banker och kreditinstitut. Betalningen sker via Checkout Finland Oys nätsidor. Användning av tjänsterna kräver ingen registrering. Hyrestagaren har möjlighet att betala antingen med nätbankernas onlinebetalningsknappar eller kortbetalning. Betalning med onlinebetalningsknappar sker via service styrda av Checkout Finland Oy. 

Problemsituationer

Hyresvärden har rätt att omedelbart upphäva avtalet ifall hyrestagaren har angett fel uppgifter, försummat betalningen av servicen, behandlat produkterna i strid med serviceavtalet eller på annat sätt brutit mot avtalet. 

Om produkten skadas eller försvinner under uthyrningsperioden är hyrestagaren skyldig att meddela hyresvärden. Vid stöld bör anmälan göras även till polis. Eventuell försäkringsersättning bör styras till hyresvärden. 

Hyresvärden har rätt att uppbära ersättning för skador på produkter, för ersättande produkter eller kostnader som uppstått vid indrivning av obetalda avgifter av hyrestagaren. 

Databehandling

Hyrestagaren godkänner databehandlingen enligt sekretesspolicyn.

Ytterligare information

Ytterligare information om serviceavtalet fås via info(at)vuokrapuu.fi